Solicitări şi reclamaţii

 

Solicitarea informaţiilor de interes public
Date de contact în vederea solicitării de informaţii de interes public
Persoana  cu  atribuţii  în  respectarea  prevederilor Legii  544/2001 privind  liberul acces  la informaţiile de interes public, desemnat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este dr. Mitran Fănel, telefon: 0785258525.

Date de contact în vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, a solicitărilor de informaţii de interes public:

 • Denumirea instituţiei: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu
 • Adresă: Giurgiu, Şoseaua Bucureşti, nr. 72, cod postal 080307, judeţ Giurgiu

Date de contact în vederea formulării în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes public:

 • Adresă de e-mail: office-giurgiu@ ansvsa.ro
 • Formular online


Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

Tipurile de informații de interes public
Informaţii de interes public furnizate din oficiu – extras din Legea 544/2001

 • Art. 5, alineatul 1, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,  numerele de  telefon, fax,  adresa  de  e-mail şi  adresa paginii de Internet;
  e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  f) programele şi strategiile proprii;
  g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu – extras din Legea 544/2001

 • Art. 6, alineatele 2 şi 3 – Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la  cererea  acestora,  informaţiile de  interes  public  solicitate  în  scris  sau verbal.
  (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor – extras din Legea 544/2001

 • Art. 12, alineatul 1, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevazut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:
  a)  informaţiile  din  domeniul  apărării  naţionale,  siguranţei  şi  ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  b)  informaţiile  privind  deliberările  autorităţilor,  precum  şi  cele  care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  e)   informaţiile   privind   procedura   în   timpul   anchetei   penale   sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Lista cuprinzând informaţiile de interes public comunicate la cerere – anexa 3 din Ordinul 24/2010

 1. Ordine interne şi instrucţiuni ale preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 2. Deconturi despăgubiri
 3. Autorizaţia veterinară de funcţionare
 4. Ordonanţa de suspendare temporară a activităţii
 5. Ordonanţa privind anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii
 6. Certificate veterinare de sănătate
 7. Certificate de abilitare
 8. «abrogat» Avize de export 04/11/2011 – punctul a fost abrogat prin Ordin 77/2011.
 9. «abrogat» Avize de tranzit 04/11/2011 – punctul a fost abrogat prin Ordin 77/2011.
 10. «abrogat» Avize de import 04/11/2011 – punctul a fost abrogat prin Ordin 77/2011.
 11. Situaţia efectivelor de animale
 12. Situaţia privind mortalitatea la animale pe cauze
 13. Raport de notificare internaţională a bolilor
 14. Situaţia focarelor de rabie
 15. Situaţia târgurilor de animale
 16. Situaţia ecarisării teritoriului
 17. Situaţia focarelor de TBC şi LEB
 18. Situaţia mastitelor
 19. Situaţia supravegherii pestei porcine clasice la mistreţi
 20. Situaţia privind recoltarea SRM
 21. Situaţia fabricilor de nutreţuri combinate
 22. Rezultatele controalelor efectuate de autorităţile sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi măsurile dispuse ca urmare a acestor controale. 04/11/2011 – punctul a fost modificat prin Ordin 77/2011
 23. Notele de serviciu cu caracter intern
 24. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei
 25. Registrul de înregistrare a autorizaţiilor veterinare
 26. Registrul de inventariere a bunurilor
 27. Înscrisurile din dosarele în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este parte: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de exercitare a unor căi de atac, note de şedinţă, concluzii scrise şi orice alte înscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, trebuie comunicate atât instanţei de judecată, cât şi părţilor în proces
 28. Registrul de tranzit
 29. Procesul-verbal de constatare
 30. Situaţia epizootiilor
 31. Planul cifric
 32. Situaţia planului cifric
 33. Monitorizarea acţiunilor din planul cifric
 34. Datele cuprinse în buletinul de analiză
 35. Catagrafii, registrul de autorizare a unităţilor
 36. Registre şi evidenţe specifice activităţii de frontieră
 37. Registrul de consultaţii
 38. Documente sau înscrisuri referitoare la autorizarea unităţilor supravegheate sanitar veterinar
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Extras din H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ART. 32
În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
ART. 33
Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34
În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va mentiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

ART. 36
(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Formularea unei petiții
Date de contact în vederea formulării unei petiții
Date de contact în vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, a unei petiții:

 • Denumirea instituţiei: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu
 • Adresă: Giurgiu, Şoseaua Bucureşti, nr. 72, cod postal 080307, judeţ Giurgiu

Date de contact în vederea formulării în scris, electronic, a unei petiții:

 • Adresă de e-mail: office-giurgiu@ ansvsa.ro
 • Formular online


Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

Reguli legate de formularea unei petiții
Petițiile adresate de către dumneavoastră, în temeiul Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, se vor face cu respectarea ART. 7, conform căruia:
“Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”